CIMAvax-EGF: İleri Evre KHDAK’inde (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri)

via: Semin Oncol. 2018 Jan;45(1-2):34-40. doi: 10.1053/j.seminoncol.2018.04.009. Epub 2018 May 1.

CIMAvax-EGF: İleri Evre KHDAK’inde (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri) Uzun Yaşama Doğru

Özet – AKCİĞER KANSERİ, kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) en sık görülen histolojik akciğer kanseri türüdür. Tıbbi ve bilimsel ilerleme, kanserden muzdarip artan sayıda hastada daha uzun süre hayatta kalmayı sağlamıştır. İleri EVREDE KHDAK‘li hastalarla ilgili olarak, uzun süreli sağkalımı olan “bir alt grup” vardır.

İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ailesi, tümör gelişiminde kilit bir rol oynar. Bu gen kümesi, arttırılmış anjiyojenez ve tümör hücrelerinin çoğalması, hayatta kalması ve göç etmesiyle ilişkilidir….

Aşı, EGF’nin gerilemesine neden olan EGF’ye karşı antikorları uyarır. CIMAvax-EGF’nin ileri evre KHDAK hastalarında güvenli ve immünojenik olduğu gösterilmiştir.

Tartışma

Mevcut CIMAvax-EGF formülasyonu, kimyasal olarak rekombinant P64K’ye (rP64K) konjuge edilmiş bir rekombinant insan EGF’sinden (rhEGF) oluşur ve adjuvan Montanid ISA51 VG’yi kullanır (Şekil 1A).

CIMAvax-EGF, dolaşımdaki EGF’yi nötralize edebilen anti-EGF antikor titrelerini indükler ve kendi EGF’nin aktif immünolojik yoksunluğuna neden olur (Şekil 1B). CIMAvax-EGF ile aşılanmış hastaların serumu, ligand ile reseptör arasındaki bağlanmayı bloke edebilir.

CIMAvax-EGF sonrası uzun süreli hayatta kalanların karakterizasyonu –

Son 20 yılda, faz 2, 3 ve 4 çalışmalarının yanı sıra, tescilden sonra aşının kullanımının sonuçlarına ilişkin gözlemsel çalışmalar dahil olmak üzere 10’dan fazla klinik çalışma yapılmıştır.

2 yıldan fazla hayatta kalan popülasyonu daha iyi karakterize etmek için, aşılama için randomize edilen ve standart tedavi alanların demografik ve tümör değişkenleri belirlenmiştir.

** Genel olarak, tedavi grubundan bağımsız olarak “uzun süreli sağkalım” ile ilişkilendirildi

  • Evre III adenokarsinom (ADC) veya NSCLC başka şekilde tanımlanmamış (NOS) histoloji,
  • (ECOG) 0 veya 1,
  • Önceki Kemoterapi ve Radyoterapiye stabil veya iyi cevap Verne,
  • Genç yaş (<60) ve
  • Kadın cinsiyeti.

* (Aşıya randomize edilen hastalar ile standart tedavi alan hastalar arasındaki en önemli demografik ve tümör özelliklerinin karşılaştırması Tablo 1’de gösterilmektedir).

*Histolojik alt tip için önemli bir farklılığa doğru bir eğilim de görülmüştür. Genel olarak, * evre IV, * aktif sigara içicileri ve * skuamöz hücreli karsinomlu hastalar, aşılanmamış hastalarla karşılaştırıldığında CIMAvax-EGF’den en büyük faydayı sağladı.

Aşı Dozu

2 yıldan fazla hayatta kalan hastalar için ortanca CIMAvax-EGF dozu sayısı, 2 yıldan az olan OS’li 30 için 37’ye (22-53 doz) karşı 6’dır (2–14 doz).

Sağkalım

Aşılanan hastalarda, başlangıçtaki EGF serum seviyeleri yüksek olanlarda OS (toplam sağkalım) 14.66 ay iken, aşılanmamış benzer EGF serum konsantrasyonlarına sahip olanlarda 8.63 ay idi.

Aşılanan hastalar için 2 yıllık sağkalım oranı %38,2 iken, kontrol popülasyonu için % 4 idi.

Başlangıçta aşılanmış EGF serum seviyelerinin yüksek olan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı % 23 iken, kontrol kolunda serum bazal serum EGF düzeyi yüksek olan hiçbir hasta 5 yılda hayatta değildi.

CIMAvax-EGF çok güvenlidir. En sık görülen advers olaylar hafif-orta şiddette baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi ağrısı, titreme, ateş, titreme, bulantı ve kusmadan oluşur.

SONUÇ olarak, CIMAvax-EGF ile uzun süreli aşılama çok güvenliydi ve kümülatif toksisite göstermedi.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir